Logo Hjem...
Skoleskogen

Skogleksikon

Biologisk mangfold

Når vi snakker om biologisk mangfold, mener vi alle arter og variasjoner som finnes i naturen.Biologisk mangfold omfatter flere områder:

Artsmangfoldet sier noe om hvor mange forskjellige arter som fins av dyr, fugler, planter, trær og insekter. Artsmangfoldet kan kartlegges ved å telle opp antall arter på ett område. Det finnes ca. 22 000 plante og dyrearter tilknyttet skogarealene i Norge. Omlag 900 av disse er sjeldne eller truet.

Genetisk mangfold betyr variasjoner innenfor en art: Samme art kan variere fra sted til sted på grunn av forskjellig arvestoff. Mennesket er eksempel på en art med stort genetisk mangfold; både i utseende, evner og egenskaper. Trær har også et stort genetisk mangfold. Grana i Trøndelag har andre egenskaper enn grana i Østfold, fordi trærne over tid har tilpasset seg til ulike omgivelser.

Økologisk mangfold betyr at det er variert natur. Dermed er det plass for mange økosystemer, dvs næringskjeder som henger sammen. Det er et nært samspill mellom alle delene i naturen: Landskap, jordsmonn, planter, trær, insekter, dyr og fugler. Påvirkning av én enkeltfaktor som for eksempel vann, luft, jord eller lysforhold, kan ha betydning for hele økosystemet. Vi vet at hogst og andre tiltak endrer sammensetningen av plante- og dyresamfunn i skogene våre.Vern av barskog
Norge er forpliktet til å identifisere og overvåke det biologiske mangfoldet i henhold til en avtale inngått under Rio-konferansen 1992. Om lag 2/3 av alle våre plante- og dyrearter, og over halvparten (58 %) av artene på lista over truede, sjeldne og sårbare arter, er knyttet til skog.

I 1993 ble 76 barskogområder fredet som naturreservat i Øst-Norge (omfatter ni fylker fra Hedmark til Vest-Agder). Til sammen utgjør denne fredningen 165 kvadratkilometer.
Verneplan for barskog i Øst-Norge, fase to, ble vedtatt i desember 2002. Verneplanen omfatter 51 naturreservater, med et totalareal på ca. 160 kvadratkilometer, hvorav produktiv skog utgjør ca. 60 kvadratkilometer.

Totalt omfatter barskogvernet ca 1% av produktiv skog i Norge. Etter en vurdering fra forskningsmiljøene har man kommet fram til at det bør vernes omkring 4,6 % av skogarealet for å være sikre på at alle typer skogøkosystem og verneverdige arter bevares.


Noen bruker uttrykk som biologisk diversitet eller biodiversitet, for biologisk mangfold.
Skog vernet som naturreservat, nasjonalpark eller administrativt av Statskog SF:


Totalt skogareal: 1 995 km2 (1,68 % av all skog)

Barskogareal: 795 km2 (1,20 % av all barskog)

Lauvskogareal: 1 200 km2 (2,28 % av all lauvskog)

Produktiv skog: 600 km2 (0,86 % av all produktiv skog)

Produktiv barskog: 449 km2 (0,84 % av produktiv barskog)

( Kilde www.skoginfo.no)

Mest populære:
Bøk
Hogstmaskina
Treprodukter
SKOGLEKSIKON
SPØR OM SKOG

Sist stilte spørsmål:

Fra frø til tre

Hvordan kan granfrø bli til grantre? Hilsen Gedna Ginbot (11) Kattem skole

Hei, Gedna, takk for spørsmålet ditt!

Inni frøet er det en kime (babyplante). Det er denne kimen som skal bli et nytt tre, og med seg har den en "matpakke" og en "arbeidsinstruks". Matpakka er frøhviten. Den inneholder mye næring, slik at den lille planten kan overleve til den kommer opp av jorda og kan lage maten sin selv.

Arbeidsinstruksen er hormoner som gir beskjed om hva som skal skje. Når det er passe varmt og passe mye vann, vil hormonene gi beskjed om at det er på tide å spire! Frøet kan registrere gravitasjonkreftene fra jorda, og vet derfor forskjell på opp og ned. Da vokser det små røtter nedover i jorda, og små blader vil stikke opp av jorda.

Ved hjelp av de grønne bladene, kan den lille planten lage maten sin selv. Den tar vann fra jorda, karbondioksid fra lufta og energien fra sola og setter det sammen til sukker (nam-nam!). I sukker er det masse energi, og sammen med andre nyttige stoffer fra jorda, kan den lille planten vokse seg stor og sterk. Det lille treet legger på seg ett nytt lag og en ny årring hvert år, - og til slutt blir det et stort grantre.

 

Denne filmen forklarer hvordan små frø kan bli til en stor skog: Fra frø til stor skog

Hilsen Anna Lena

Se flere spørsmål og svar...


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.


Send inn ditt eget spørsmål: