Logo Hjem...
Skoleskogen

Spør om skog


Hvordan ble skogen til?

Hvordan ble skogen til? Spørsmål fra Ojnljnø Liv bli  (?19) 

Oi, det var et godt spørsmål! Utviklingen av trær har nok skjedd som et resultat av konkurranse mellom artene. Alle planter trenger sollys. Trærnes egenskaper med dype røtter og solid stamme, gjorde at de kunne vokse høyere og dermed konkurrere bedre om lyset. Det ble med andre ord «lurt» å vokse høyt, og flere treslag utviklet seg. Til sammen dannet de en skog.

De eneste stedene det ikke vokser skog, er der det er for lite vann, for mye vann, for lite jord eller for kaldt.

Men det finnes jo mange planter som ikke er like høye som trær, hvordan får de sollys? De har løst det på mange ulike måter. Noen vokser på trærne (lianer, orkideer), noen blomstrer før trærne får løv (hvitveis), noen vokser der trærne ikke trives (bukkeblad), eller er raske til å dukke opp der et tre faller ned eller brenner opp (geitrams). Og mange planter tåler rett og slett å vokse der det ikke er så mye lys (bregner, mose).

 

Vennlig hilsen

Anna Lena Albertsen

Lære med skogen


Treslag i Noreg

Korleis kan man sjå forskjell på ulike treslag og hvordan ser dei forskjellige bladene til dei forskjellige trea. Solveig (12 år)

Hei, Solveig

 

Takk for spørsmålet ditt. Du spør hvordan man kan se forskjell på trærne, og du lurer på hvordan bladene ser ut. Og nettopp bladene er den viktigste måten å kjenne igjen treslagene på.

 

Jeg kan ikke forklare alle bladene her, så jeg skal heller gi deg noen tips til hva vi ser etter:

1. Er det sammensatte blader eller hele blader? Sammensatte blader betyr at ett blad består av mange små blad. Rogn er et godt eksempel her.

2. Formen på bladet er viktig. Blader kan være runde (osp), trekantet (bjørk), avlange (selje), hjerteformete (lind), fliket (lønn) eller lappet (eik).

3. Hvordan ser kanten på bladet ut? Dette er også et viktig skilletegn. Det er mange treslag med blader som er runde eller avlange. For å skille mellom disse artene, ser vi på bladkanten. Hos selje er det helt glatt kant (ingen tagger), mens or har spisse tagger, og osp har runde tagger.

 

I tillegg kan det hende vi må bruke fingrene og kjenne på bladet. Er det glatt? Er det ru?

Bladstilken kan også fortelle oss hvilke treslag det er. Hassel har små hår på stilken, og alm har en veldig kort stilk.

 

Det krever litt trening å bli kjent med alle de ulike treslagene. Her er to hjelpemidler (begge to er gratis):

 

Lauvtre - dette er en oversikt du kan ta utskrift av og ta med deg ut i skogen: https://www.naturfag.no/utstyrsbeskrivelse/vis.html?tid=2068427

Treslag i Norge - dette er en app du kan laste ned på telefonen https://www.skogkurs.no/kunnskapsskogen/artikkel.cfm?Id_art=23331

 

Lykke til!

 

Hilsen

Anna Lena Albertsen

Lære med skogen


Lønnetreets høyde

Hvor langt kan et lønnetre bli? Hilsen willimartieiri burhamoeid (10) høyeggen skole

 

Hei, og takk for spørsmålet ditt!

På Skogveven kan du bli bedre kjent med lønn: http://www.skogveven.no/side.cfm?ID_art=41

Der kan også se hvor høyt treet blir, og gammel lønn kan bli.

 

Hilsen

Anna Lena


Verdens første bjørk

Når kom det første bjørketreet til verden? Hilsen Mathias (11) Stranden skole

 

Hei, Mathias

 

Takk for spørsmålet ditt! Det er ingen som vet nøyaktig når det første bjørketreet kom til verden, men vi vet at de første trærne er 380 millioner år gamle. Men, de første trærne i verden var ikke som dagens trær. De var nærmere beslektet til bregner enn til trær. Fra disse første bregnetrærne har altså dagens trær oppstått, og en eller annen gang ble bjørka "funnet opp".

 

Når det gjelder bjørk, er det et treslag som har utviklet seg for å overleve i nordlige områder. Nå har forskere funnet ut at bjørk var i landet mens det var istid. Det er funnet fossiler av bjørk i Nord-Norge som er 16 900 år gamle!

 

Les mer om skoghistorie på Skogveven.

 

Skoghilsen

Anna Lena

 


Hvor finnes furu?

Hvor finnes det furu? Hilsen Thea Elise, Sodin skole

Hei, Thea Elise

Takk for spørsmålet ditt! Jeg kan nesten være fristet til å svare: Over alt!

Sammen med bjørk er furua det treslaget som finnes over hele landet vårt. Bjørk og furu kom tidlig til landet vårt, og trives fra kysten og helt opp på fjellet. På Østlandet er det store furuskoger, og furua vokser på Sørlandet og Vestlandet, og som ett av få arter vokser furua også lengst nord i landet vårt. Verdens nordligste skog finner vi i Norge!

Furua klarer å vokse i myr, og samtidig kan den vokse på de tørreste områdene i Norge. Dette er ganske imponerende!

Som sagt kom furua tidlig til Norge etter at isen forsvant. Mye senere kom grana, og grana har nå tatt over som det viktigste treslaget mange steder. I dag er det flere grantrær enn furu i landet, men furua vokser på flere steder.

Hilsen Anna Lena


Kontinuerlig hogging av skog

Hei Skogveven! :) Hva skjer med skogen, eller hvordan blir plantene, når man kontinuerlig hogger den, for eksempel under en høyspentledning? Og tror dere at å stå under en 12 kV høyspentledning kan ha noe å si for plantene? Takk for svar :)

fra Mayken Pfeifer (15) Kråkstad ungdomsskole

Hei, Mayken

Takk for spørsmålet ditt. Jeg tror ikke det er utført noen forskning på de plantene som står under en høyspentledning, og selv for mennesker er det vel diskusjoner om det elektromagnetiske feltet som oppstår under høyspentledningen faktisk har noen påvirkning.

Når trærne kontinuerlig hogges, kan det bli et tett lauvkratt. Det er lauvtrær som raskest skyter i været etter hogst og som vil dominere, spesielt selje og bjørk. Når trærne hogges, vil de ofte ha en formidabel vekst for å forsøke å "ta igjen det tapte". Det blir lange skudd og store blader. Ofte har disse trærne også rotskudd, det vil si at det vokser ut mange nye stammer fra den delen av rota som er igjen.

Et tre som hele tiden hogges og aldri får lov til å vokse opp, vil til slutt dø. Men, det vil hele tiden vokse opp nye trær. Områdene med høyspentledning blir som "korridorer" med skog på begge sider. Dermed vil det hele tiden være tilførsel av frø. Slutter man å hogge, vil skogen raskt gro igjen.

Ved rydding av skog under høyspentlinjer vil man noen ganger med vilje la furua stå igjen som meterhøyde stubber. På den måten blir furua vintermat for elgen.

Når trærne og buskene som hogges blir liggende på bakken og råtne, vil næringsstoffer frigjøres. I tillegg til de trærne som prøver å vokse opp, vil derfor en del næringselskende arter dukke opp: brennesle, bringebær, geitrams. Dette er de samme artene som dukker opp på ei hogstflate. De trives i lysåpne, varme flater med mye næring.

Håper dette var svar på spørsmålet ditt!

Skoghilsen
Anna Lena


Hvorfor hogger man så mye av skogen?

Hvorfor hogger man så mye av skogen? Vi får jo luft av den!

HIlsen Marie Nordbye (11) Greveløkka skole

 

Hei, Marie, takk for spørsmålet ditt!

Det er riktig at skogen renser lufta og gir oss oksygen. Ja, skogen er viktig på mange måter! Den gir rent vann, den er et viktig levested for planter og dyr, og vi mennesker liker å gå tur der. Likevel hogger vi skogen.

Det gjør vi fordi skogen gir oss tømmer til ting vi trenger: hus, møbler, store bygninger og bruer. Tømmer brukes til ved, til papir, ja, til og med klær! Trær er en fornybar ressurs som på mange måter er mer miljøvennlig enn for eksempel olje.

Men. Det er en viktig betingelse: Når vi hogger skogen må vi ta hensyn til artene som lever der, og vi må sørge for at skogen vokser opp igjen. I Norge blir heldigvis nye trær plantet, og skogen vokser opp igjen. Det er likevel mange som er bekymret for at vi ikke tar nok hensyn. Mange ønsker derfor å frede mer skog.

Noen ganger, spesielt i andre land, fjernes skogen for godt. Områdene trengs kanskje for å dyrke mat eller å la husdyrene beite. Andre ganger fjernes skogen av hensyn til en ny vei eller nye hus. Dette er trist. Samtidig er det slik at vi blir stadig flere mennesker, og menneskene trenger mat og et sted å bo.

Skoghilsen
Anna Lena


Fra frø til tre

Hvordan kan granfrø bli til grantre? Hilsen Gedna Ginbot (11) Kattem skole

Hei, Gedna, takk for spørsmålet ditt!

Inni frøet er det en kime (babyplante). Det er denne kimen som skal bli et nytt tre, og med seg har den en "matpakke" og en "arbeidsinstruks". Matpakka er frøhviten. Den inneholder mye næring, slik at den lille planten kan overleve til den kommer opp av jorda og kan lage maten sin selv.

Arbeidsinstruksen er hormoner som gir beskjed om hva som skal skje. Når det er passe varmt og passe mye vann, vil hormonene gi beskjed om at det er på tide å spire! Frøet kan registrere gravitasjonkreftene fra jorda, og vet derfor forskjell på opp og ned. Da vokser det små røtter nedover i jorda, og små blader vil stikke opp av jorda.

Ved hjelp av de grønne bladene, kan den lille planten lage maten sin selv. Den tar vann fra jorda, karbondioksid fra lufta og energien fra sola og setter det sammen til sukker (nam-nam!). I sukker er det masse energi, og sammen med andre nyttige stoffer fra jorda, kan den lille planten vokse seg stor og sterk. Det lille treet legger på seg ett nytt lag og en ny årring hvert år, - og til slutt blir det et stort grantre.

 

Denne filmen forklarer hvordan små frø kan bli til en stor skog: Fra frø til stor skog

Hilsen Anna Lena


Korfor heiter det ...?

Korfor heiter det skog? Spørsmål fra Sofie (10 år) Krokane skule, Florø.

Hei, Sofie!

Skog stammar frå det norrøne verbet "skaga", som betyr å "stikke frem, stå opp".

 

Skoghelsing frå

Anna Lena

 


Trærnes følelsesliv

Har trær følelser? Hilsen Leno B (12), Bryn

Nei, trær har ikke følelser.

Trær påvirkes av omgivelsene rundt seg. På samme måte som oss mennesker, kan trær registrere kulde, varme, tørke og mangel på næringsstoffer. Trærne vil da gjøre det de kan for å beskytte seg. Ved tørke vil en mulig løsning være å stenge porene i bladene, slik at vanndamp ikke slipper ut.

 

Trær kan både konkurrere og hjelpe hverandre. Som regel er det "den sterkestes rett" som gjelder, og trærne konkurrerer om lyset, vannet og næringsstoffene. De trærne som vokser seg størst først, vil resten av livet få best tilgang på ressursene. Andre ganger ser det ut til at trær hjelper hverandre. Trær som blir beitet av dyr, sender ut signaler som advarer de andre trærne. De andre trærne kan da produsere antibeitestoffer. Dette er stoffer som gjør de ikke smaker godt, og dermed blir de ikke spist. Andre ganger deler trærne næringsstoffer ("mat") med hverandre gjennom rotsystemet.

 

Likevel kan vi ikke si at trær har følelser. Følelser er sånt som frykt, glede, sorg, medfølelse, avsky og sinne. Når trærne "hjelper" andre trær, er det fordi det er en fordel for dem selv. Det er en reaksjon som har oppstått i trærne utvikling gjennom tusenvis av år. Trærne klarer seg bedre når de er en hel skog; de er med andre ord sterkere når de står sammen. De "hjelper" hverandre fordi det er en fordel for dem selv, og ikke fordi de føler omsorg.

 

Sist men ikke minst: Følelser henger sammen med bevisste eller ubevisste tanker. Og tanker krever hjerneceller. Trær har ikke hjerneceller.


De første trærne

Hva er den første tre-sorten, som vi vet om?

William Johansson (12) Nittedal Ungdomskole

Hei, William

 

Takk for spørsmålet ditt! De første trærne var ikke som dagens trær. Riktignok hadde de lange, slanke stammer, men de hadde ikke greiner og løvverk. På toppen satt det en krans med bregnelignende blader. Trærne produserte ikke frø, men sporer. De var med andre ord nærmere beslektet til dagens bregner enn til dagens trær.

 

De eldste skogene vi kjenner til, er 380 millioner år gamle. Og vet du hva? Disse tropiske bregneskogene fantes blant annet på Svalbard!

Les mer i denne artikkelen.

 

 

Hilsen

Anna Lena


Ordets opprinnelse

Hvorfor heter det tre?

Hilsen Elida Bjotveit Kringlebotn (11)

Hei, Elida

Det er ikke vi nordmenn som har funnet på ordet "tre". Det norske ordet tre stammer fra norrønt tré og det germanske trewa, som igjen stammer fra indoeuropeisk deru og dreu.

Og mens vi er inne på språk og ulike ord: Vi kan finne igjen dreu i det greske ordet for tre: déndreon. Læren om tre heter derfor dendrologi.

Hilsen
Anna Lena
Kilde: Yann de Caprona, Norsk etymologisk ordbok, Kagge forlag AS, 2013

 


Trær

Hva er trær?

Takk for spørsmålet ditt!

Et tre er en plante med en stamme som er lagd av ved. Det er også typisk for trær at de bare har én stamme. (Busker har flere stammer.) Den harde stammen er veldig sterk, og trær vokse seg derfor høye, med greiner og kvister høyt opp fra bakken.

Skoghilsen
Anna Lena


Bartrær og lauvtrær

Hva er forskjelen mellom barnnåltre og tre med blader? Hilsen Edvard Bermingrud

Takk for spørsmålet ditt. Du lurer på hva som er forskjell mellom barnnåltre og tre med blader. For å være helt presis, så er det ingen forskjell, siden et bartre også er et tre med blader. Barnålene er med andre ord blader de også. Forskjellen mellom bartrær og lauvtrær, er at de er tilpasset ulike leveområder. Lauvtrær trives i varmere strøk, mens bartrærne hører hjemme i kaldere strøk. Om vinteren er det flere ting som blir mangelvare for trærne, som vann, varme og sol. Nåleformen bidrar til at bladene fordamper mindre vann, dermed sparer treet på det vannet det har.

 

Lauvtrærne i Norge har tilpasset seg vinteren ved å felle bladene, som så må vokse ut neste sommer. Ved at bartrærne derimot beholder bladene (nålene) sine, er de klare til å starte fotosyntesen med en gang sola varmer om våren!

 

Dersom du lurer på hva fotosyntesen er, kan du lese i SKOG eller på ENERGI.

 

Vennlig hilsen

Anna Lena Albertsen


Forskjell på furu?

Hei! Når jeg er på hytta på nord-møre ser jeg ofte furutrær som ser veldig forskjellige ut. Noen går rett opp og blir lange og tynne mens andre holder seg litt lavere og blir mer uregelmessige i strukturen og brer seg mer utover. Har dere noen forklaring på dette? Det kan hende at det er at de har mistet toppskuddet sitt, men de ser ikke skadet ut. Bare lave og at de vokser mer utover enn oppover.

Hilsen Thomas Mathisen, Årvoll

Der trærne står tett inntil hverandre, vil trærne konkurrere om å strekke seg etter lyset, og dermed bli høye og slanke. Greinene vil også samle seg i toppen der lyset er. For trær som står alene derimot, har det ingen hensikt å strekke seg mest mulig oppover. De vil heller bre greinene sine utover for å fange mest mulig sollys med bladene sine.

Vekstformen vil med andre ord påvirkes av miljøet treet vokser i. Men du har gjort en interessant observasjon; du ser at rundt hytta deres virker det som om furuene er forskjellige. Og det er helt korrekt! Furuer har ulike egenskaper. Noen strekker seg oppover og er høye og slanke selv om de står fritt, mens andre brer greinene utover og er mer "uregelmessig i strukturen", som du så godt beskriver det. Disse vil også påvirkes av miljøet, men har ulike gener (arvede egenskaper), og ser derfor ulike ut.

At de ulike furutrærne har ulike egenskaper, er bra. Det betyr at furua som art vil overleve hvis det skjer forandringer i miljøet. Variasjon i genene er en viktig del av den biologiske variasjonen vi ønsker.

 

Vennlig hilsen

Anna Lena Albertsen


Blåbærskog

Hvor mye blåbærskog det er i Norge, og hvordan klimaet er der? Er det mye dyreliv i blåbærskogen?


 

Skog dekker 37 % av Norges areal, og blåbærskogen er den vanligste skogtypen i Norge. Den dekker omtrent 6 % av Norges areal, hvilket vil si 19 400 km2. Blåbærskogen er vanlig der jorda er fattig til middels næringsrik, og klimaet er forholdvis kald. Det er ikke spesielt tørt i blåbærskogen. 

Du kan lese mer om blåbærskogen i skogleksikonet vårt.

Blåbær er en «nøkkelart». Det vil si at den er viktig for mange arter. Både bjørn og rev spiser blåbær i tillegg til annen mat. Elgen beiter på blåbærlyngen året rundt, og gnagere og haren spiser både bær, blader og greiner. Dette er bare noen eksempler på alle de dyrene som trives i blåbærskogen. På Skogveven er det egne temasider om skog og mangfold. Der kan du se eksempler på arter i blåbærskogen.


Skogen

Hvor mange trær må det til for at en skog skal være en skog? Hilsen Sofie Nyborg, Hanstad barne og undomskole

For at skal kunne kalles en skog, må trærne være så mange og stå så tett at de påvirker hverandre og påvirker lokalklimaet. Det vil si dersom det er så mange trær at det blir en skog, vil det bli mindre vind, en annen temperatur og en annen fuktighet inne i skogen enn utenfor. I Norge sier vi at det er en skog dersom trærne er minst fem meter høye og står mindre enn 30 meter fra hverandre.

 

Hilsen
Anna Lena Albertsen
Lære med skogen


Vedens innhold

Hva består veden i en trestamme av? Hvordan dannes ved? Hilsen Ragnhild Olausson

Hei
Veden dannes ved at treet produserer nye celler som legger seg utenpå hverandre hele sommeren. Cellene består av mange mange ulike stoffer. Blant disse er cellulose og lignin. Mer om treets oppbygging og hva det kan benyttes til finner du på her:
http://www.treveven.no/temasider/gull/treforedling.html

Hilsen
Bjørn Helge Bjørnstad
Lære med skogen

Tømmerhogst og import/eksport

Hvilke tresorter er det som blir hugget i Norge? Hvor mye av tømmeret eksporteres/importeres inn og ut av Norge ? Hilsen Maren og Katinka , Flåtestad skole

I Norge er det gran det hogges mest av.( ca 6 millioner kubikkmeter), deretter kommer furu ( ca 2 millioner kubikkmeter) I tillegg hogges det litt bjørk, osp, or, eik, ask, lønn og selje. Egentlig hogges og brukes alle treslagene vi har her i landet, men mengden av andre treslag er liten. Mer om hogst og statitikk finner du her:
http://www.ssb.no/emner/10/04/20/skog/

Tømmerimporten i fjoråret ble 2,3 mill. kubikkmeter - 1,65 mill. kubikkmeter massevirke og 0,59 mill. kubikkmeter sagtømmer. Eksporten er på ca 0,4 mill. kubikkmeter tømmer

Hilsen
Bjørn Helge Bjørnstad
Lære med skogen

Trær og vår

Hvordan vet trærne at det er vår?

Når det går mot vår, blir dagene lengre og været blir varmere. Og det er disse to faktorene som gjør at trærne skjønner at det er vår.

Mvh

Anna Lena Albertsen
Skogbrukets Kursinstitutt

Smådyr i skogen

Hvor mange smådyr er det i skogen? Spørsmål fra oskar Næss,Kampen skole

Hei
Det er veldig mange smådyr i skogen. Skal du kartlegge dette kan du for eksempelt måle ut en liten firkant på 1x1 meter og begynne å undersøke. Kartlegger du denne lille flekken vil du finne mange forskjellige arter som du kan se med dine øyne. Mange arter vil du finne mange dyr av, andre færre. Har du med lupe eller mikroskop vil du finne mange flere. På en slik liten flekk vil du kunne finne optill en million småkryp! Så da kan du selv regne ut hvor mange det er!

Hilsen

Bjørn Helge Bjørnstad
Lære med skogen

Pris på gran og furu

Hvorfor er det prisforskjell på skurtømmer av furu og gran? Hilsen Petter, Ås ungdomsskole

Hei
Treslagene gran og furu benyttes til en viss grad til ulike formål. Gran benyttes blant annet i større grad til konstruksjonsvirke på grunn av styrkeegenskapene. Furu har derimot bedre muligheter til å impregneres. Trefibrene hos gran er lengre enn i furu og gir bedre muligheter for produksjon av papir.

Ut fra en rekke slike forskjeller benyttes de ulike treslagene tl forskjellige produkter og derfor vil også tømmer fra forskjellige treslag betales forskjellig.

Bjørn Helge Bjørnstad
Lære med skogen

Kongler

Vi har ett prosjekt på skolen der vi gjennom naturfagen skal på ekskursjon til skogen! Jeg lurer på om noen kan hjelpe meg meg ett spørsmål til min forbredning av turen. Vi skal samle inn kongler,og oppå kongleskjellet ligger det frø med vinge. Jeg lurer på hvilken funkjson denne vingen har? Hilsen tmw Brundalen skole

Hei
For at ikke frøene skal falle rett ned på bakken har frøene små vinger. Når vinden og sola tørker opp konglene åpner disse seg og frøene faller ut. Så tar vinden tak i frøene og frakter de ett stykke av gårde til en plass der de kanskje kan spire og bli ett nytt tre. Mer om kongler finner du på hjemmesidene til Skogfrøverket. www.skogfroverket.no

Hilsen

Bjørn Helge Bjørnstad
Lære med skogen

Hvor mye vann drikker ei bjørk

Hvor mye vann "drikker" ei bjørk eller ei rogn i døgnet? Jim-Tore Sørreisa sentralskole

Hei
De største bjørketrærne kan på en varm sommerdag drikke 400 liter med vann.

Bjørn Helge Bjørnstad
Lære med skogen

Hvor gammel kan en gran bli?

Fra Ingvild Løkenerg skole ----------------------------------------------- Jeg lurer på om ca. hvor lenge et grantre lever.

Levetiden på ei gran kan variere veldig mye. Om grana vokser på en plass der den vokser raskt kan den være utvokst og dø etter 100 år. Der den vokser sakte kan den leve opptill 600 år. Gran som hogges som skal brukes til planker eller papir blir som oftest hogd når de er 60-100 år gamle.

Hare

Er hara bron på sommarn og hvit på vintern? Hilsen Camilla

Hei
Haren er brun på sommeren og skifter farge en gang på høsten til kvit. Mer om hare finner du blant annet her: http://no.wikipedia.org/wiki/Harer


Hilsen
Bjørn Helge Bjørnstad
Lære med skogen

Forsiktighet i skogen

Hva er det vi må vere ekstra forsiktig med i skogen? Hilsen Andrea, Bøler skole

Hei
Forsiktig med i skogen?
Det avhenger jo litt av hva du tenker på da.

Når du er i skogen er det jo viktig at du er forsiktig slik at du ikke ødelegger busker og trær, ikke ødelegger maurtuer osv.

Ellers bør du jo være forsiktig med å spise sopp og bær du ikke kjenner. Noen er jo giftige.

Og så må du være forsiktig med ikke å fyre opp bål om sommeren. Da kan du lett forårsake skogbrann.

Eldste treslag

Hva slags tresort er den elste i Oslo skoger? Hilsen Katharina Nøkling-Eide

hei
Bjørka er trolig det treslaget som først etablerte seg omkring Oslo. Dett skjedde for omlag 10 000 år siden. Mer om treslagenes innvandring finner du på denne sida: http://www.skogkurs.no/kulturminner/Treslag/treslag.html

Hilsen

Bjørn Helge Bjørnstad
Lære med skogen

Allergi mot tre

Spørsmål fra Sagena: Kan man være alergisk mot tre? Svar: Jeg tro ikke det er mulig å være allergisk mot treverk. Det som imidlertid er ganske vanlig er å være alergisk mot pollen fra trær.


Tømmertransport

Hvordan transporteres tømmeret fra hogsfeltet til treforedlingsfabrikkene ? Har transportmedtodene forandret seg? Hilsen Katinka og Lilja, Flåtestad skole

Fra skogen til skogsbilvegen fraktes tømmeret vanligvis med en lasstbærende skogsmaskin. Til skogsbilvegen kommer en lastebil som henter tømmeret som skal til treforedlingsfabrikken. Noen steder kjører lastebilene tømmeret helt fram. På lange avstander lastes ofte tømmeret over på spesielle tømmertog som kjører tømmeret fram til fabrikken. Mer om trebruk og treforedlingsindustri finner dere på www.treveven.no og spesielt om treforedling finner dere på
http://www.treveven.no/temasider/papir/temaside.html


Hilsen
Bjørn Helge Bjørnstad
Lære med skogen

Lønn

Jeg jobber nå med et prosjekt som heter "Hva skjer med lauvtreet om høsten?". Jeg har valgt å skrive om lønn. I læreboka vår står det altfor lite informasjon om denne tresorten, og det er litt vanskelig å finne informasjon om denne tresorten og hva som skjer med treet på årstiden høst. Håper med dette dere kan være behjelpelig med relevant informasjon slik at jeg kan lære masse nytt og spennende stoff om lønnetreet. På forhånd tusen takk. Hilsen Victoria, Grevlingen u.skole

Hei
Om høsten trekker treet til seg mye av næringen som er i bladene. Bladene mister da sin grønne farge, og bladene får da en gul og rød farge. Spesielt fine farger får lønna etter en natt med kuldegrader. Samtidig med at bladene visner dannes en ny knopp som skal bli nytt blad til neste år. Treet går da inn i en dvaleperiode og venter på bedre temperatur og lengre dager til neste vår.
Mer om lønn finner du her: http://www.treveven.no/leksikon/article.asp?Data_ID_Article=93&Data_ID_Channel=2

Hilsen
Bjørn Helge Bjørnstad
Lære med skogen

Hvor stor kan ei bjørk bli

Hvor stor kan ei bjørk bli. Hilsen Maria F Ulltang Slåtten skole

I Norge finnes tre ulike arter av bjørk; dunbjørk , hengebjørk og dvergbjørk

Dunbjørk - også kalt vanlig bjørk, kan bli 20-25 meter høyt.
Hengebjørk kan bli 30-35 meter høyt.
Dvergbjørk (også kalt kjerringris) er en lav, krypende busk, sjelden over 1 meter høy.

Eikenøtter

Kan eikenøtter spises av oss mennesker? Vi hadde uteskole og fant et stort eiketre med mange nøtter. Hilsen Gul gruppe, 1. og 2.trinn Sinsen skole

Hei
Eikenøtter inneholder store mengder garvesyre som gjør at de ikke er gode å spise for mennesker. I flere regioner i Europa benyttes imidlertid eikenøtter som føde for gris som skal bli ekstra gode spekeskinker med nøttesmak.

Hilsen
Bjørn Helge Bjørnstad
Lære med skogen

Dyrearter

Jeg lurer på om hvor mange dyrearter det er i norge Hilsen Signe Lise, Vikåsen skole

Hei
Det er mange slags dyr i Norge. Med ett dyr mener vi:
Dyr er encellete eller flercellete organismer med cellekjerne som må ta til seg føde utenfra for å overleve. De har altså ikke mulighet for å lage næringsstoffer selv, slik som planter og blågrønnbakterier. Omtrent 75% av alle beskrevne arter er dyr, og 90-95% av disse er dyr uten ryggrad (evertebrater).

Det er beskrevet ca. 1,8 millioner arter i verden. Av disse er 13 000 fugl og pattedyr. I Norge er det registrert 80 pattedyrarter, 450 fuglearter, 380 fisker, 6 amfibier, 7 krypdyr, 7000 insektarter og mange tusen virvelløse dyr. Mer om dyrearter kan du finne hos Zoologisk museum. http://www.nhm.uio.no/zoomus/fagomrader.html

Hilsen

Bjørn Helge Bjørnstad
Fagsjef Lære med skogen

Rådyr

Hvor lenge holder rådyrkalven sammen med moren? Hilsen Trude

Hei
Rådyrkalven blir født tidlig på sommeren/våren. Den går da med mora(som kalles rådyrgeit) hele sommeren og vinteren. Den blir "jaget" vekk fra geita rett før det kommer ny kalv neste vår. Imidlertid kan denne kalven og mange flere likevell være i samme flokk i flere år.

Hilsen
Bjørn Helge Bjørnstad
Lære med skogen

Papirproduksjon

hvordan lager dere papir. Hilsen Theodor, Slemdal skole

Hei du!

Alt om papirproduksjon finner du på temasiden om papir http://www.treveven.no/temasider/papir/temaside.html på www.treveven.no

Hilsen
Bjørn Helge Bjørnstad
Skoleskogen redaksjonen

Hvor gammel kan en bjørk bli?

Fra Sara, Karasjok grunnskole -------------------- Hvor lenge kan en bjørk leve?

Det er 2 ulike arter bjørk som vokser I Norge. Dunbjørk og hengebjørk. Dunbjørka blir sjeldent eldre enn 100 år, mens hengebjørk kan bli opptil 150 år.

Mer om bjørk kan du lese i leksikonet på Kongleposten!
http://www.kongleposten.no/leksikon/article.asp?Data_ID_Article=88&Data_ID_Channel=2

Ekorn

Hvor mange år kan et ekorn bli? Hilsen Hanna, Slemdal skole

Hei
Et ekorn kan bli 10-12 år gammelt, men det er mer vanlig med 5-7 år. Om du vil vite mer om ekornet kan du for eksempelt se på http://no.wikipedia.org/wiki/Ekorn

Hilsen
Bjørn Helge Bjørnstad
Lære med skogen

Trærne om høsten

hvorfor skifter ikke or farge på bladene om høsten? Hilsen Vanja, Tromstun skole

Hei
Ora skifter som du selv sier ikke farge om høsten.
Or lever i samliv(symbiose) med en strålesopp, som holder til i knollene på orerøttene. Denne soppen har evnen til å ta opp grunnstoffet nitrogen fra lufta i jorda, slik at ora får god tilgang på nitrogen.

Når de andre løvtrærne skifter farge om høsten blir nitrogenet i bladene trukket inn i treet for å bli tatt vare på til neste år. Dette trenger derved ikke or, og de feller derfor grønne blader.

Sopp

Hvilke sopper er spiselige? Hilsen Hanne Marte Elvran skole

Hei
Det er mange sopper som er spiselige. Mer om dette finner du blant annet her: http://matportalen.no/Saker/1083576980.28 Før du spiser sopp må du være sikker på at det er spiselige sopper. For å være sikker bør du ta kontakt med en sopkontrollør som kan gi deg råd. En god side du bør besøke finner du her: www.soppgleder.no

Hilsen
Bjørn Helge Bjørnstad
Lære med skogen

Høste frø og lage furutrær på skolen

Jeg er lærer ved en barneskole og har følgende spørsmål. Er det mulig å produsere furetrær selv? Altså. - samle kongler - finne frø. - plante frø. - passe planten til den blir så stor at man kan sette den ut. - sette ut planten. Så har man dyrket fram et tre. Er dette mulig å gjøre?

Dette er fullt mulig!

Dere må da sanke inn modne kongler fra fururær. Dette kan dere gjøre det nylig er hogd furu, evt. på buskfuru som det er plantet masse av rundt om. Konglesankinga kan dere da gjøre fra konglene er modne i oktober til at de naturlig åpner seg og slipper ut frøene på våren.
Legg deretter de modne furukonglene inn i en stekeovn på 40 grader, slik at de tørker og åpner seg (normalt 6-7 timer). Deretter kan dere riste ut frøene fra konglene. Disse frøene kan dere så! Pass på at jorda er rå, men ikke bløt. La de stå luftig og i godt lys.

I løpet av et par måneder bør dere da ha fine små planter!

Beskrivelse av denne aktiviteten, samt mange andre rundt furua finner dere for øvrig i boka Fru Pinus. Denne og mye annet godt materiale for skolene finner du i vår nettbutikk: http://www.skoleskogen.no/butikk/lms_larem.asp


Hilsen
Bjørn Helge Bjørnstad
Skoleskogen redaksjonen

Hvor mange trær er det i verden?

Hei Jeg lurer på om hvor mange trær det er på jorda? Hilsen Mitra Bolteløkka skole

Hvor mange trær det er på jorda er ikke mulig å svare på! Men vi vet ganske mye om skogen i Norge og i en del andre land.
I Norge gjennomføres registrering av skogen med jevne mellomrom. Siste gang det ble det registrert nesten 8 milliarder trær. Av disse er ca 2,8 milliarder gran og 1,4 milliarder furu trær. Resten er ulike lauvtrær.

Trærne blir ikke telt ett og ett, men det telles i på små forsøksområder rundt om i hele landet. Deretter beregnes det hvor mange trær det er i hele landet!

Furuskog

Hvor mye av furuskogen i norge drives til kommersielle formål? Er det for eksempel naturlig at furutrærne får lov til å vokse alene uten konkurranse fra andre typer trær? Hilsen Bo og Elin Fondsbu skole

Takk for spørsmålet

Det meste av furuskogen i Norge drives kommersielt. Imidlertid er det slik at mye av furuskogen vokser på steder der det er bratt, langt fra veg og høyt mot fjellet. Mye av dette furutømmeret er det i dag ikke lønnsomt å hente ut, så denne skogen står urørt. Ett par prosent av arealet er vernet.

Om furu får stå uten konkurranse fra andre trær avhenger av vokseplassen. På for eksempelt tørre furumoer trives ikke andre treslag og furu vokser som eneste treslag. På områder med bedre tilgang på vann og næring vil det ofte vokse flere treslag sammen.

Hilsen

Bjørn Helge Bjørnstad
Lære med skogen

Fornybar energi

Hva er en fornybar energikilde? Hilsen Ida Marie

Fornybare energikilder er energikilder som ikke står overfor utarming innenfor en menneskelig tidsskala. Fornybare energikilder er for eksempel solenergi, vannkraft, vindkraft, bølgekraft, jordvarme og biobrensel.

De fleste kildene for fornybar energi, unntatt jordvarme og tidevannutnyttelse, er lagret solenergi. Vannkraft og vindkraft representerer veldig kort tidslagring av solenergi, mens biobrensel representerer mer langtidslagring av solenergi, men fortsatt på en menneskelig tidskala, og er derfor definert som fornybar energi. Fossil energi er lagret solenergi, men bruker millioner av år på å formes og er derfor definert som ikke-fornybar energi.

Mest populære:
Bøk
Hogstmaskina
Treprodukter
SKOGLEKSIKON
SPØR OM SKOG

Send inn ditt eget spørsmål: